Όροι και προϋποθέσεις

Γενικά:
Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τους Όρους Χρήσης («Όροι Χρήσης») του δικτυακού τόπου www.fantastick.gr (στο εξής αναφερόμενος και ως fantastick ή το «e-shop»). Με μόνη την περιήγησή σας στον ιστότοπο της fantastick, δημιουργείτε μια νομική συμφωνία μεταξύ υμών – ως χρήστες (είτε ως καταναλωτές, είτε ως καλλιτέχνες/δημιουργοί – στο εξής συνολικά οι «χρήστες» ή «εσείς») – και της εταιρίας Fantastick P.C., που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, οδός Πελασγίας 103, με Α.Φ.Μ. 800652121, ΔΟΥ Α΄ Περιστερίου (στο εξής αναφερόμενη και ως «fantastick.gr», «fantastick», «εταιρία», «εμείς»). Η πρόσβασή σας στο δικτυακό τόπο, στα προϊόντα που προσφέρονται μέσω αυτής της ιστοσελίδας (στο εξής αναφερόμενα ως τα «προϊόντα»), η χρήση και αξιοποίηση προϊόντων μας, η ανάρτηση προϊόντων καθώς και η διενέργεια παντός είδους συναλλαγών με την εταιρία μας, υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Κάνοντας πλοήγηση ή χρήση της ιστοσελίδας ή/και προβαίνοντας σε συναλλαγές με εμάς, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα όλους τους τρέχοντες Όρους, και τη νομική δέσμευσή σας από αυτούς, καθώς και τις κατά καιρούς ενημερώσεις τους, οι οποίες διέπουν την μεταξύ μας σχέση. Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπουν κάθε χρήση ή συναλλαγή με το fantastick.gr. Σε περίπτωση διαφωνίας σας ή επιφύλαξής σας για μέρος ή το για σύνολο των παρόντων όρων καλείστε να μην επισκέπτεστε/συναλλάσσεστε με τον παρόντα δικτυακό τόπο, άλλως η αποδοχή όλων των όρων από εσάς είναι ανεπιφύλακτη.

1. Τροποποιήσεις / παραβιάσεις:
Οι Όροι Xρήσης μπορεί να τροποποιηθούν οποτεδήποτε (περιλαμβάνοντας τη μεταφορά, αφαίρεση ή πρόσθεση στοιχείων που αφορούν την δική σας χρήση του e-shop μας). Άρα σας συνιστούμε να επισκέπτεται τακτικά τους Όρους Χρήσης για να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές. Η fantastick διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανανεώσει ή αναβαθμίσει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας όλως ενδεικτικά: α) μέρος ή το σύνολο των παρόντων Όρων Χρήσης, β) μέρος ή το σύνολο των προϊόντων, γ) μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου, της εξωτερικής εμφάνισης, της δομής, της σύνθεσης και των τεχνικών του προδιαγραφών του δικτυακού τόπου, καθώς επίσης και να περιορίζεται η πρόσβαση σε ολόκληρη την ιστοσελίδα ή σε μέρος αυτής. Επίσης, διατηρούμε το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση να ματαιώσουμε, να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε την λειτουργία του e-shop. Κάθε τυχόν αλλαγή στους Όρους Χρήσης ισχύει αυτομάτως από την ανάρτησή της στο fantastick.gr.

2. Περιγραφή συναλλαγών
2.1. Μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της επιχείρησης διατίθενται προς πώληση σε εσάς προϊόντα τρίτων προμηθευτών είτε με την ιδιότητά σας ως προμηθευτή είτε με την ιδιότητά της ως καταναλωτή.
Διευκρινίζεται ότι για τις εξ αποστάσεως συμβάσεις ως:
α) καταναλωτής: νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα.
β) προμηθευτής: κάθε φυσικό πρόσωπο ή κάθε νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από το εάν διέπεται από το ιδιωτικό ή δημόσιο δίκαιο, το οποίο ενεργεί, ακόμη και μέσω κάθε άλλου προσώπου ενεργούντος εξ ονόματός του ή για λογαριασμό του, για σκοπούς οι οποίοι σχετίζονται με τις εμπορικές, επιχειρηματικές, βιοτεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητές του. Προς αποφυγή οποιασδήποτε παρερμηνείας σε περίπτωση που ο αγοραστής (είτε φυσικό είτε νομικό πρόσωπο) επιθυμεί την αποστολή τιμολογίου τότε λογίζεται ως «προμηθευτής» κατά τα ανωτέρω ενώ σε περίπτωση που είναι φυσικό πρόσωπο και επιθυμεί την αποστολή απόδειξης τότε λογίζεται ως «καταναλωτής» εκ του νόμου.
2.2. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να επιλέγει κατά την απόλυτη κρίση της τα προϊόντα που διαθέτει προς πώληση στο ηλεκτρονικό της κατάστημα και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει αυτά οποτεδήποτε, αζημίως και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών της ιστοσελίδας. Το ίδιο ισχύει και για τις τιμές των προϊόντων, τις τυχόν προσφορές και τις εκπτώσεις τις οποίες δύναται να διενεργεί κατά την απόλυτη κρίση της και οι οποίες μπορούν να αλλάζουν χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του χρήστη (εξυπακούεται προ της σύναψης της σύμβασης αγοραπωλησίας με τον πελάτη).
2.3. Η εταιρία δεν γνωρίζει και δεν εγγυάται για την καταλληλότητα των προϊόντων για τον σκοπό για τον οποίο προορίζονται.
2.4 Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την ολοκλήρωση/εκτέλεση οποιασδήποτε παραγγελίας (ήτοι την σύναψη της αγοραπωλησίας) σε οποιοδήποτε μέλος ή επισκέπτη της κατά την κρίση της και για οποιονδήποτε λόγο. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που οποιοδήποτε χρήστης/πελάτης προβεί σε οποιαδήποτε τυχόν παράνομη πράξη, παραβίαση των όρων χρήσης της ιστοσελίδας ή παραβίαση των όρων της συναφθείσας αγοραπωλησίας.

3. Αγορές από το e-shop μας /Εγγραφή /λογαριασμός μέλους:
3.1. Πραγματοποιώντας μια παραγγελία μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος ή μέσω τηλεφώνου, συμφωνείτε με την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων. Υπογραμμίζεται ρητώς ότι η παρούσα ιστοσελίδα δεν αποτελεί πρόταση σύναψης σύμβασης προς τον αγοραστή (καταναλωτή /προμηθευτή), αλλά πρόσκληση προς υποβολή πρότασης από τον τελευταίο. Τα στάδια της διαδικασίας από την υποβολή της παραγγελίας από τον αγοραστή μέχρι την σύναψη της σύμβασης αγοράς μεταξύ του αγοραστή και της επιχείρησης είναι τα ακόλουθα:
3.2. Εισερχόμενοι στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, μπορείτε να επιλέξετε το προϊόν που σας ενδιαφέρει, ανατρέχοντας στην αντίστοιχη κατηγορία προϊόντων και να επιλέξετε τα κάτωθι:
ι) σχέδια και μεγέθη που είναι διαθέσιμα από την εταιρία (στο εξής standard προϊόν) επιλέγοντας το συγκεκριμένο μέγεθος από τα μεγέθη που προβάλλονται στην ιστοσελίδα
ιι) να παραγγείλετε δικό σας εξατομικευμένο (customized) μέγεθος προϊόντος από υφιστάμενα σχέδια της εταιρίας καταγράφοντας ειδικά το μέγεθος που επιθυμείτε (στο εξής το customized προϊόν).
ιιι) επίσης μπορείτε να αποστείλετε παραγγελία για τη δημιουργία δικού σας προσωποποιημένου αυτοκόλλητου σε δικά μας πρωτότυπα σχέδια ή δικών σας προσώπων ή των παιδιών σας τα οποία μας αποστέλλετε («Φτιάξτε το δικό σας») σε customized μέγεθος (στο εξής «Φτιάξτε το δικό σας» προϊόν) με την ρητή επιφύλαξη του όρου 12.2. κατωτέρω . Τα σχέδια που μας αποστέλλετε θα πρέπει να είναι με e-mail σε οποιουδήποτε τύπου αρχείο για εικόνες και να επιδέχονται επεξεργασία από την μεριά μας προς τον σκοπό εκτέλεσης της παραγγελίας σας.
3.3. Ανάλογα με το σχέδιο, τα αυτοκόλλητα διαχωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες. Πατώντας πάνω στο προϊόν που σας ενδιαφέρει, μπορείτε να δείτε φωτογραφία του προϊόντος. Επισημαίνεται πάντως ότι αν και οι φωτογραφίες έχουν ληφθεί από επαγγελματία/ες φωτογράφο/ους, εντούτοις ενδέχεται να διαφέρουν από την πραγματικότητα αναφορικά με ειδικά στοιχεία των προϊόντων όπως το ακριβές χρώμα ή η απεικόνιση ή η υφή του προϊόντος. Εφόσον επιθυμείτε να αγοράσετε το προϊόν, πρέπει να πατήσετε «Προσθήκη στο καλάθι» προκειμένου να μεταβείτε στο επόμενο στάδιο που απαιτείται για την ολοκλήρωση της υποβολής της παραγγελίας σας. Αφού ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση όλων των ζητούμενων από εσάς στοιχείων και εφόσον επιθυμείτε να υποβάλετε παραγγελία για την αγορά των προϊόντων αυτών συνεχίζετε πατώντας το κουμπί «Παραγγελία». Με τον τρόπο αυτό υποβάλλετε πρόταση προς την εταιρεία για την σύναψη σύμβασης αγοράς των προϊόντων που έχετε επιλέξει.
3.4. α) Standard & Customized Προϊόντα: Μετά την αποστολή της παραγγελίας σας λαμβάνετε καταρχήν ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα επιβεβαίωσης λήψης της παραγγελίας σας.
β) Προϊόντα «Φτιάξτε το δικό σας»: Ειδικά για τα προϊόντα «Φτιάξτε το δικό σας», το αυτοματοποιημένο μήνυμα επιβεβαίωσης λήψης παραγγελίας που λαμβάνετε μετά την αποστολή της παραγγελίας σας ΔΕΝ αποτελεί αποδοχή της παραγγελίας σας ούτε σύναψη σύμβασης με την επιχείρηση. Αντιθέτως η παραγγελία παραλαμβάνεται από εμάς με την επιφύλαξη διενέργειας ελέγχου διαθεσιμότητας και ορθότητας όλων των στοιχείων της παραγγελίας σας. Κατά το στάδιο αυτό η σύμβαση μεταξύ αγοραστή και της επιχείρησής μας δεν έχει ακόμα συναφθεί. Οποιοδήποτε τίμημα τυχόν έχει δεσμευτεί (όπως λ.χ. στην περίπτωση που επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε πιστωτική κάρτα) από τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών αποτελεί χρηματοοικονομική εγγύηση και όχι πληρωμή του αντιτίμου, η οποία και θα καταβληθεί μόνον εφόσον επιβεβαιωθεί η διαθεσιμότητα και η ορθότητα της τιμής και συναφθεί η σύμβαση αγοραπωλησίας υπό τους όρους του τρίτου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.
3.5. α) Standard & Customized Προϊόντα: Με την παράδοση της παραγγελίας σας προς το κούριερ θα σας αποσταλεί e-mail στα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει, ότι η παραγγελία σας έχει παραδοθεί προς αποστολή στην εταιρεία ταχυμεταφορών και τον κωδικό με βάση τον οποίο μπορείτε να εντοπίσετε την αποστολή ή για το γεγονός ότι το προϊόν είναι έτοιμο για παραλαβή από το κατάστημα (ανάλογα με τον τρόπο αποστολής που έχετε επιλέξει).
β) Προϊόντα «Φτιάξτε το δικό σας»: Αφού μας αποστείλετε το σχέδιο σας και ελέγξουμε το κατά πόσο είναι εφικτό το να προχωρήσουμε στην εκτέλεση της παραγγελίας σας λαμβάνετε ένα e-mail στα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει με το τελικό σχέδιο προς εκτέλεση για έγκριση από εσάς ή για τυχόν παρατηρήσεις. Η διαδικασία αυτή δύναται να επαναληφθεί μέχρι 2 φορές. Η εταιρία δύναται, πριν σας αποστείλει το τελικό σχέδιο προς έγκριση, να ζητήσει προκαταβολή ή το σύνολο του ποσού για τη δημιουργία του αυτοκόλλητου. Μετά την οριστικοποίηση του σχεδίου λαμβάνετε δύο e-mail:
1) Ηλεκτρονικό μήνυμα ότι η παραγγελία ολοκληρώθηκε με το τελικό σχέδιο του αυτοκόλλητου.
2) Ηλεκτρονικό μήνυμα ότι η παραγγελία σας έχει παραδοθεί προς αποστολή στην εταιρεία ταχυμεταφορών και τον κωδικό με βάση τον οποίο μπορείτε να εντοπίσετε την αποστολή ή για το γεγονός ότι το προϊόν είναι έτοιμο για παραλαβή από το κατάστημα (ανάλογα με τον τρόπο αποστολής που έχετε επιλέξει).
Η αγοραπωλησία θεωρείται ως συναφθείσα μόνον με την αποστολή από εμάς προς εσάς του ηλεκτρονικού μηνύματος ότι η παραγγελία ολοκληρώθηκε. Τα ίδια ως άνω ισχύουν και για τις παραγγελίες που γίνονται με προορισμό εκτός Ελλάδος.
3) Σε περίπτωση που κατά τον ως άνω έλεγχο διαπιστωθεί οποιοδήποτε πρόβλημα ή μη δυνατότητα υλοποίησης, ή απόκλιση από την παραγγελία που μας έχετε αποστείλει ή οποιοδήποτε άλλο θέμα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας με e-mail είτε με τα καινούργια στοιχεία της παραγγελίας προς ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας είτε αναφέροντάς σας ότι η ολοκλήρωση της παραγγελίας σας δεν είναι εφικτή.
3.6. Σε περίπτωση που η παραγγελία σας έχει γίνει τηλεφωνικά σας ενημερώνουμε για τα εξής:
Μετά την ολοκλήρωση της τηλεφωνικής παραγγελίας σας αποστέλλουμε τα ενημερωτικά e-mail που αναφέρονται στα άρθρα 3.4. και 3.5. ανωτέρω, στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας έχετε δηλώσει τηλεφωνικά. Ιδίως για τα προϊόντα «Φτιάξτε το δικό σας» τα ως άνω e-mail αποστέλλονται σε εσάς αφού λάβουμε το σχέδιο που επιθυμείτε να διαμορφώσουμε. Διευκρινίζεται ότι τα σχέδια που μας αποστέλλετε θα πρέπει να είναι με e-mail σε οποιουδήποτε τύπου αρχείο για εικόνες και να επιδέχονται επεξεργασία από την μεριά μας προς τον σκοπό εκτέλεσης της παραγγελίας σας.
Κατά τα λοιπά και στις τηλεφωνικές παραγγελίες, ισχύουν όλοι οι όροι και προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα που είναι αναρτημένοι στο fantastick.gr. Link στους όρους αυτούς περιλαμβάνεται και στο e-mail επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 3.4 και 3.5. ανωτέρω.
3.7. Αν σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα με την παραγγελία σας θα σας ενημερώσουμε σχετικά με αποστολή e-mail ή τηλεφωνικά.
3.8. Οι αγορές από το fantastick.gr δύνανται να πραγματοποιηθούν είτε ως επισκέπτης είτε κατόπιν εγγραφής σας ως μέλους στο e-shop μας και την εισαγωγή σας (log in) στο λογαριασμό σας κάθε φορά που το επιθυμείτε.

4. Όροι πληρωμής
4.1. Με σκοπό την καλύτερη και αρτιότερη εξυπηρέτησή σας, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα στους κατωτέρω τρόπους πληρωμής των προϊόντων που σας ενδιαφέρουν να αγοράσετε:
α) μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας. Στην περίπτωση που επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε την πιστωτική κάρτα ως τρόπο πληρωμής, σας γνωρίζουμε ότι για τεχνικούς λόγους που σχετίζονται με τις υπηρεσίες των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών, το ποσόν δεσμεύεται προσωρινά με την υποβολή εκ μέρους σας της παραγγελίας και πιστώνεται στον λογαριασμό μας μόνον αφού διενεργηθεί ο έλεγχος διαθεσιμότητας του προϊόντος σύμφωνα με το 3.5. α) ανωτέρω και συναφθεί η μεταξύ μας σύμβαση αγοραπωλησίας. Οποιοδήποτε τίμημα τυχόν έχει δεσμευτεί προ της σύναψης της σύμβασης αποτελεί χρηματοοικονομική εγγύηση και όχι πληρωμή του αντιτίμου, η οποία και θα καταβληθεί μόνον εφόσον επιβεβαιωθεί η διαθεσιμότητα και η ορθότητα της τιμής και συναφθεί η σύμβαση αγοραπωλησίας υπό τους όρους του τρίτου παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.
Η επιχείρησή μας θέτοντας ως ύψιστο στόχο τη μέγιστη δυνατή διασφάλιση των συναλλαγών δύναται (αλλά δεν υποχρεούται) να διεξάγει έλεγχο δια μέσου των συνεργαζόμενων με αυτή παρόχων υπηρεσιών πληρωμών ως προς την ορθότητα των στοιχείων πληρωμής που μας αποστέλλετε (όταν πρόκειται για πληρωμή με πιστωτική κάρτα) κατά το στάδιο της ολοκλήρωσης της παραγγελίας σας και της σύνδεσης με τον τρίτο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών δύναται να απορρίψει την παραγγελία σας εφόσον διαπιστωθεί ή υφίσταται το ενδεχόμενο να υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα σε σχέση με τα στοιχεία αυτά.
β) με τραπεζική κατάθεση σε έναν από τους ακόλουθους τραπεζικούς λογαριασμούς:
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αρ. Λογ/μού: 6727 136664 602
ΙΒΑΝ: GR94 0171 7270 0067 2713 6664 602

EUROBANK
Αρ. Λογ/μού: 0026 0109 10 0200445532
ΙΒΑΝ: GR72 0260 1090 0001 00200445 532
Δικαιούχος: Fantastick P.C.
Στην περίπτωση αυτή παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας ότι η παραγγελία προχωράει προς διεκπεραίωση μετά την εμφάνιση του κατατεθέντος πλήρους ποσού στον λογαριασμό της επιχείρησης. Σε περίπτωση που η κατάθεση δεν πραγματοποιηθεί εντός 2 εργάσιμων ημερών από την λήψη α) για τα standard & customized προϊόντα της επιβεβαίωσης λήψης παραγγελίας του άρθρου 3.4. α) ανωτέρω και β) για τα “Φτιάξτε το δικό σας” προϊόντα του ενημερωτικού e-mail του άρθρου 3.5. β) 1) ανωτέρω (επιβεβαίωση σύναψης της σύμβασης), η παραγγελία και η αγοραπωλησία θα ακυρώνεται τελείως και θα πρέπει να προβείτε σε νέα παραγγελία.
γ) με αντικαταβολή κατά την παράδοση του προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή θα επιβαρύνεστε με το ποσό των 2,5€ που αντιστοιχεί στο κόστος της συγκεκριμένης υπηρεσίας αντικαταβολής από τον ταχυμεταφορέα. Προσοχή: για customized προϊόντα που δημιουργούνται ειδικά για εσάς η εταιρία δικαιούται να αρνηθεί την αποπληρωμή με αντικαταβολή αλλά να σας δώσει δυνατότητα πληρωμής μόνον με τους υπόλοιπους τρόπους πληρωμής. Επίσης διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση που αποδεχτεί την αποπληρωμή με αντικαταβολή, να αιτηθεί την κατάθεση από εσάς μιας προκαταβολής το ύψος της οποίας θα υπολογίζεται ανά περίπτωση παραγγελίας.
δ) μέσω PayPal. Επισημαίνεται ότι οι όροι του άρθρου 4.1. α) ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση πληρωμής μέσω PayPal το οποίο είναι ανεξάρτητη τρίτη εταιρία πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών με την οποία έχετε συμβληθεί και εσείς προσωπικά για την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών και άρα η σχέση σας διέπεται από τους όρους αυτούς (στους οποίους δεν συμμετέχει ως συμβαλλόμενη η εταιρία μας).
ε) με πληρωμή στην έδρα της εταιρίας: Σε περίπτωση που επιλέξετε να παραλάβετε τα προϊόντα και να πληρώσετε στην έδρα της εταιρία μας στο Περιστέρι Αττικής, επί της οδού Πελασγίας αρ. 103 τότε η πληρωμή θα γίνεται μόνον τοις μετρητοίς. Επισημαίνεται ότι ο παρών τρόπος πληρωμής ισχύει μόνον για τα standard & τα customized προϊόντα και όχι για τα προϊόντα «Φτιάξτε το δικό σας». Τα προϊόντα για τα οποία έχετε δηλώσει πληρωμή από το κατάστημα δεσμεύονται μόνον για 5 εργάσιμες ημέρες από την επιβεβαίωση της παραγγελίας. Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής η παραγγελία σας ακυρώνεται και πρέπει να την επαναλάβετε.
4.2. Εφόσον έχετε επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την πιστωτική κάρτα η διαδικασία θα πραγματοποιείται και θα ολοκληρώνεται δια μέσου έμπιστου συνεργάτη μας, τραπεζικού ιδρύματος που παρέχει κατά δήλωσή του όλα τα εχέγγυα ασφαλείας των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Η συλλογή και επεξεργασία και των στοιχείων πληρωμής που μας αποστέλλετε λαμβάνονται μόνον από τους με τους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς οι οποίοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επεξεργασία τους για την ολοκλήρωση της πληρωμής.
4.3. Στην περίπτωση που επιλέξετε να πληρώσετε με πιστωτική κάρτα ο κάτοχος της πιστωτικής κάρτας πρέπει να είναι παρών κατά την παραλαβή της παραγγελίας έχοντας μαζί του την πιστωτική κάρτα και την ταυτότητά. Εφόσον, πάντως, παρουσιαστεί ενώπιον του διανομέα στη διεύθυνση παράδοσης που έχετε δηλώσει, πρόσωπο το οποίο δηλώσει ότι ενεργεί στο όνομα και για λογαριασμό σας κατόπιν σχετικής προφορικής εξουσιοδότησής σας, τότε ευλόγως λογίζεται από τον διανομέα ότι ενεργεί υπό την ιδιότητα αυτή.
4.4. Σε περίπτωση που σας επιστραφούν χρήματα για οποιονδήποτε λόγο από την εταιρία μας δια μέσου τρίτου παρόχου πληρωμών (λόγου χάρη το PayPal ή πιστωτικές κάρτες) ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με τυχόν προμήθεια που θα σας χρεώσει ο συγκεκριμένος τρίτος πάροχος βάσει των όρων χρήσης και λειτουργίας του, για τα οποία δεν ευθύνεται η εταιρεία μας.

5. Τιμές
Διευκρινίζεται ότι όλες οι τιμές είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Η εταιρία διατηρεί εν γένει το δικαίωμα και ο χρήστης του fantastick.gr το αποδέχεται, να διαμορφώνει ελεύθερα την τιμολογιακή της πολιτική, να τροποποιεί τις αναγραφόμενες στην ιστοσελίδα τιμές και να αλλάζει ή/και αποσύρει τις προσφορές οποτεδήποτε με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών, οι οποίοι θα ενημερώνονται για την ισχύουσα κάθε φορά τιμή από την σχετική ανάρτησή της στην ιστοσελίδα.

6. Πολιτική παράδοσης
Η εταιρία μας παραδίδει προϊόντα στον τόπο που θα επιλέξετε κατά την παραγγελία σας, ενώ ο πελάτης μπορεί να επιλέξει είτε να παραλάβει το προϊόν που αγόρασε από την έδρα μας κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 4.1. ε) ανωτέρω, είτε να γίνει η αποστολή μέσω ταχυμεταφορέα courier. Στην τελευταία περίπτωση το σχετικό εμπόρευμα θα το παραδίδουμε εμείς στα γραφεία της εταιρίας ταχυμεταφοράς ή θα καλούμε υπάλληλό τους για την παραλαβή από την έδρα μας.
Το συνολικό κόστος εμπορεύματος μαζί με τα μεταφορικά έξοδα θα εμφανίζεται κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας.
Σε περίπτωση ενός standard ή customized προϊόντος αυτό θα παραδίδεται εντός της Ελλάδας μέσα σε 3-10 εργάσιμες ημέρες, ενώ όταν είναι προϊόν «Φτιάξτε το δικό σας» θα ενημερώνεστε για την προθεσμία παράδοσης του κατά τη λήψη του ενημερωτικού e-mail κατ’ άρθρο 3.5. β) 1). Το ίδιο που ισχύει για τα προϊόντα «Φτιάξτε το δικό σας» θα ισχύει και για τις εκτός Ελλάδος παραγγελίες.

7. Υπαναχώρηση (αποκλειστικά για φυσικά πρόσωπα με την ιδιότητα του καταναλωτή)
7.1. Γενικά για τα standard προϊόντα
Εφόσον είστε φυσικό πρόσωπο που ενεργεί ως καταναλωτής (και μόνον), δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την σύμβαση αγοραπωλησίας ενός standard προϊόντος εντός 14 ημερολογιακών ημερών χωρίς να δώσετε οποιαδήποτε αιτιολογία.
Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 14 ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ημέρας που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα που υποδείχθηκε από εσάς (π.χ. σε περίπτωση που κάνετε ένα δώρο) απέκτησε τη φυσική κατοχή των standard προϊόντων που έχετε αγοράσει.
Προκειμένου να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλετε να μας ενημερώσετε για την απόφαση σας να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση με μια ξεκάθαρη δήλωση (π.χ. επιστολή που θα σταλεί με ταχυδρομείο, φαξ ή e-mail) που θα πρέπει να μας την αποστείλετε εντός της ως άνω προθεσμίας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, χωρίς τούτο να είναι υποχρεωτικό (λινκ με υποδειγμα). Εάν χρησιμοποιήσετε αυτήν τη δυνατότητα, θα σας διαβιβάσουμε χωρίς καθυστέρηση πάνω σε σταθερό μέσο (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) επιβεβαίωση λήψης της υπαναχώρησής σας.
Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης.
Εξυπακούεται ότι θα πρέπει το προϊόν που αποστέλλετε προς παραλαβή από την εταιρεία μας θα πρέπει να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε, να μην έχει χρησιμοποιηθεί, με την αρχική συσκευασία του μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. απόδειξη λιανικής πώλησης) και να αποσταλούν το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησή σας. Συμφωνείτε ρητώς ότι εφόσον πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις η εταιρεία μας θα σας επιστρέψει το ποσό που καταβάλλατε σε τραπεζικό λογαριασμό που θα της γνωστοποιήσετε.
7.2. Ειδικά για τα customized και τα προϊόντα «Φτιάξτε το δικό σας»
Δεδομένου ότι όλα τα customized προϊόντα θα κατασκευάζονται κατόπιν ειδικών προδιαγραφών μεγέθους που θα αναγράφονται στην παραγγελία κάθε πελάτη – αγοραστή, καθώς και τα προϊόντα «Φτιάξτε το δικό σας» θα είναι εντελώς tailor made βάσει συγκεκριμένου σχεδίου κάθε πελάτη αγοραστή προοριζόμενα αμφότερα αποκλειστικά για δική του χρήση και θα είναι σαφώς εξατομικευμένα για αυτόν, ο καταναλωτής/αγοραστής ΔΕΝ έχει δικαίωμα υπαναχώρησης καθότι εμπίπτει στην εξαίρεση του άρθρου 3ιβ) περίπτωση γ) του ν.2251/1994.
7.3. Ελαττωματικό προϊόν: Σε κάθε περίπτωση όμως ελαττωματικών προϊόντων ή σε περίπτωση έλλειψης συνομολογημένων ιδιοτήτων αυτών (ενδεικτικά, όπως η περίπτωση όπου ο αγοραστής λαμβάνει προϊόν με διαφορετικές προδιαγραφές από αυτές που είχε δηλώσει κατά την παραγγελία του), ο καταναλωτής δύναται να ασκήσει τα δικαιώματα που προβλέπει ο νόμος για τις περιπτώσεις αυτές.

8. Ακύρωση/Αλλαγή παραγγελίας
α) Για τα standard προϊόντα είναι εφικτό να ακυρωθεί/αλλάξει μια παραγγελία μόνο μέχρι την λήψη του επιβεβαιωτικού αποστολής του προϊόντος. Μετά το στάδιο αυτό δεν είναι δυνατή ακύρωσή της παραγγελίας αλλά μόνον η υπαναχώρηση κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7, (εφόσον είστε καταναλωτής και εφόσον έχετε παραγγείλει standard και όχι customized ή προϊόν «Φτιάξτε το δικό σας»).
β) Για τα customized και τα προϊόντα «Φτιάξτε το δικό σας» παραγγελία δύναται να ακυρωθεί/αλλάξει μόνον έως την αποστολή του επιβεβαιωτικού μηνύματος ολοκλήρωσης της παραγγελίας κατ’ άρθρο 3.5. α) 1) ανωτέρω. Μετά το στάδιο αυτό δεν είναι εφικτή ούτε ή ακύρωση ούτε η αναιτιολόγητη υπαναχώρηση. Ο αγοραστής δύναται μόνον να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος ή έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας.

9. Περιορισμοί κατά την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας:
9.1. Με την είσοδο ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου, δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε άνω των δεκαοχτώ (18) ετών και ότι έχετε δυνατότητα για δικαιοπραξία.
9.2. Η σύνδεσή σας με τον δικτυακό τόπο γίνεται με δικά σας μέσα και δια μέσου επιλεγμένων από εσάς εταιριών και παρόχων. Δεν επιτρέπεται κατάχρηση αυτής της ιστοσελίδας, ή παρακώλυση ή η με οποιονδήποτε τρόπο παρενόχληση της λειτουργίας της ιστοσελίδας, καθώς και η αντικατάσταση ή μεταβολή του περιεχομένου της. Δεν πρέπει να διαπράττετε ή ενθαρρύνετε αξιόποινες πράξεις, να μεταδίδετε ή διανέμετε ιούς, δούρειους ίππους, ιούς τύπου worm, λογικές βόμβες ή να αναρτάτε οποιοδήποτε άλλο κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές υλικό και γενικά δεν επιτρέπονται ενέργειες που μπορεί να οδηγήσουν σε μη αποδεκτή ή εκτεταμένη επιβάρυνση της υποδομής ή της λειτουργίας της ιστοσελίδας. Επίσης απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο συκοφαντικό, προσβλητικό ή άσεμνο. Επιπρόσθετα, δεν πρέπει να καταστρέφετε δεδομένα, να αποστέλλετε αυτόκλητο διαφημιστικό ή προωθητικό υλικό (spam) ή να προσπαθείτε να επηρεάσετε την επίδοση ή λειτουργικότητα οποιωνδήποτε χαρακτηριστικών της ιστοσελίδας ή χαρακτηριστικών στα οποία αποκτήσατε πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας. Απαγορεύεται να δημιουργείτε σύνδεση που να υπονοεί οποιουδήποτε είδους σχέση με εμάς, ή έγκριση ή υποστήριξη από εμάς εκεί όπου δεν υπάρχει, χωρίς προηγούμενη άδεια από εμάς.
9.3. Η εταιρία μας δια μέσου των συνεργατών της λαμβάνει εύλογα μέτρα για την διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του e-shop της. Δεν ευθυνόμαστε όμως σε περίπτωση διακοπής της πρόσβασης σας στην ιστοσελίδα μας ή της συναλλαγής σας με αυτή για λόγους που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής μας, καθώς και για λόγους που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου ή σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε τυχαία γεγονότα.

10. Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους:
Οι σύνδεσμοι προς κάποιον άλλο δικτυακό τόπο σε αυτόν τον δικτυακό τόπο παρέχονται μόνο για τη δική σας διευκόλυνση και πληροφόρηση. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτούς τους συνδέσμους, θα αποχωρήσετε από τον δικτυακό τόπο του www.fantastick.gr. Δεν επανεξετάζουμε τους δικτυακούς τόπους τρίτων προσώπων και δεν τους ελέγχουμε, ούτε φέρουμε ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενό τους ή οποιοδήποτε αποτέλεσμα μπορεί να προκληθεί από τη χρήση τους. Επομένως, το www.fantastick.gr δεν εσωκλείει ή αναπαριστά με οποιονδήποτε τρόπο, οποιαδήποτε πληροφορία, λογισμικό ή οποιαδήποτε προϊόντα ή υλικό βρίσκονται σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να εισέλθετε σε οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο, σύνδεσμος του οποίου μπορεί να βρίσκεται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο, το κάνετε αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

11. Τεχνικές βλάβες / συντήρηση:
Το fantastick.gr δεν φέρει την ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας, για την διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών της ή για δυσλειτουργία της. Η ιστοσελίδα μπορεί προσωρινά να μην είναι διαθέσιμη μερικώς ή ολικώς, λόγω εργασιών συντήρησης ή άλλων λόγων, χωρίς ο χρήστης να μπορεί να εγείρει αξιώσεις κατά της εταιρίας.

12. Πνευματική Ιδιοκτησία, Λογισμικό και Περιεχόμενο:
12.1. Η εταιρία κατέχει και διατηρεί όλα τα δικαιώματα, τίτλους και συμφέροντα παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων όλων των σχετιζόμενων δικαιωμάτων με την σχετική πνευματική ιδιοκτησία μέσα και προς τον δικτυακό τόπο, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένων ή άλλου τύπου υλικού, τόσο εντός όσο και προς τον δικτυακό τόπο, με εξαίρεση υλικό σε σχέση με δικαιώματα που ανήκουν αποκλειστικά στους καλλιτέχνες / δημιουργούς που συμμετέχουν στην πλατφόρμα με τις δημιουργίες τους ή που ανήκουν σε εσάς και μας τα έχετε αποστείλει προς δημιουργία του customized προϊόντος που έχετε παραγγείλει
12.2. Με την αποστολή συγκεκριμένου έργου προς εμάς για τη δημιουργία προϊόντος «Φτιάξτε το δικό σας» δηλώνετε και εγγυάστε υπεύθυνα ότι το έργο αυτό σας ανήκει ή έχετε λάβει όλες τις νόμιμες άδειες για την χρήση του στο εξατομικευμένο προϊόν που παραγγέλνετε. Απαγορεύεται ρητώς και κατηγορηματικώς να μας αποστείλετε έργο που παραβιάζει την πνευματική ιδιοκτησία τρίτων ή είναι καθοιονδήποτε τρόπο παράνομο, ανήθικο, προσβλητικό ή δυσφημιστικό. Η εταιρεία μας δικαιούται (αλλά δεν υποχρεούται) να αρνηθεί την κατασκευή οποιουδήποτε προϊόντος υποπέσει στην αντίληψή της (είτε ιδία αντίληψη είτε κατόπιν καταγγελίας από τρίτο) ότι παραβιάζει τα ανωτέρω. Επισημαίνεται όμως ότι η εταιρία δεν έχει την δυνατότητα να διεξάγει ούτε και υποχρεούται σε έλεγχο της νομιμότητας των έργων που αποστέλλετε τα οποία ευλόγως θεωρεί ως νόμιμα με βάση την με το παρόν δήλωση και εγγύησή σας, δύναται δε να στραφεί εναντίον οποιουδήποτε για οποιαδήποτε τυχόν ζημία που θα υποστεί από την παράβαση του παρόντος όρου.
12.3. Δεν δικαιούστε να αντιγράψετε, τροποποιήσετε, εκδώσετε, μεταφέρετε, διαδώσετε, δημοσιεύσετε, μεταφράσετε, παρουσιάσετε, εκθέσετε ή εμπορευτείτε οποιοδήποτε έργο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας ούτε οποιοδήποτε προϊόν παραλάβετε το οποίο περιλαμβάνει έργο που ανήκει σε εμάς ή σε τρίτο καλλιτέχνη, χωρίς προηγούμενη ρητή άδειά μας και υπό τις προϋποθέσεις που κάθε φορά θα θέτουμε. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει η εμφάνιση και προβολή του περιεχομένου της ιστοσελίδας να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή/και εκχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος χρήσης του. Μπορείτε να αποθηκεύετε, εκτυπώνετε και εμφανίζετε το διαθέσιμο περιεχόμενο αποκλειστικά και μόνον για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται οποιαδήποτε πράξη που διακινδυνεύει, περιορίζει ή παρεμβάλλεται σε κάποιο δικαίωμα στον ιστότοπο. Συμφωνείτε ότι όλοι οι τίτλοι και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας που αφορούν σε και προς οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο που εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο ή που δεν περιλαμβάνεται στον ιστότοπο, αλλά στα οποία υπάρχει πρόσβαση μέσω της χρήσης του δικτυακού τόπου, ανήκουν στην ιδιοκτησία των αντίστοιχων ιδιοκτητών αυτών των πληροφοριών, προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και δεν έχουν καμία σχέση ή σύνδεση με τη fantastick, εκτός αν ρητώς αναφέρεται το αντίθετο.
12.4. Δεν επικαλούμαστε, ούτε εγγυόμαστε την ακρίβεια ή αξιοπιστία οποιωνδήποτε πληροφοριών ή περιεχομένου ή δικαιώματος σχετικά με οποιαδήποτε προϊόντα περιέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα, διανέμονται μέσω αυτής, λαμβάνονται από αυτή καθώς ιδίως για την πνευματική ιδιοκτησία των έργων τρίτων καλλιτεχνών βασιζόμαστε αποκλειστικά και μονό στις δικές τους δηλώσεις και εγγυήσεις για την νομιμότητα των έργων τους.

13. Πολιτική προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:
13.1. Το fantastick.gr συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που είναι συναφή και πρόσφορα προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας προς εσάς και την εκτέλεση αγοραπωλησιών από την ιστοσελίδα μας. Συγκεκριμένα τα δεδομένα που συλλέγουμε είναι τα εξής: α) (εφόσον εγγραφείτε ως μέλος της ιστοσελίδας μας) τα δεδομένα που μας παρέχετε κατά την εγγραφή σας, ήτοι ονοματεπώνυμο, φύλο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), όνομα μέλους, κωδικό μέλους, καθώς και διεύθυνση αποστολής β) δεδομένα επικοινωνιών όπως λ.χ. διεύθυνση IP τα οποία είναι τεχνικώς απαραίτητα για την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας ή/και για την διενέργεια αγορών, γ) δεδομένα που αφορούν στα προϊόντα στο καλάθι αγορών ώστε ο χρήστης να μπορεί να το επεξεργαστεί και να ολοκληρώσει την παραγγελία σε μεταγενέστερο χρόνο και δ) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για αποστολή ενημερωτικών δελτίων. Τα ανωτέρω υπό α) δεδομένα καταχωρούνται σε μία βάση δεδομένων MySQL μέχρι ο χρήστης να αιτηθεί τη διαγραφή τους και οπωσδήποτε μέχρι να παραλάβει το προϊόν που παρήγγειλε και αντίστοιχα τα υπό δ) δεδομένα διατηρούνται έως ότου ο χρήστης διαγραφεί από τη λίστα παραλαβής ενημερωτικών δελτίων ή από μέλος του e-shop μας (διατηρούνται μόνον όσα δεδομένα ο νόμος προβλέπει όπως λ.χ. για σκοπούς τιμολόγησης, ολοκλήρωσης της παραγγελίας, λογιστικής διαχείρισης της εταιρίας μας κ.ο.κ.).
13.2. Ήδη με την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα, την εγγραφή σε αυτή, την καταχώριση παραγγελίας ή την αγορά προϊόντος, δίνετε ρητώς σε εμάς τη συγκατάθεσή σας για συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων, την οποία μπορείτε να άρετε οποτεδήποτε με την επιφύλαξη των ανωτέρω. Επίσης συναινείτε στην αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων σας σε περίπτωση εκκρεμούς παραγγελίας ή οικονομικής ή άλλης εκκρεμότητας μεταξύ της εταιρίας μας και εσάς και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή τακτοποίησή/ικανοποίησή της.
13.3. Τα δεδομένα σας δεν γνωστοποιούνται σε τρίτα μέρη, παρά μόνο όσα είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση των συναλλαγών και μόνο στους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς φορείς και το PayPal και για την οποία γνωστοποίηση συναινείτε ρητά.
13.4. Επίσης, μπορείτε να εγγράφεστε στη λίστα των ενημερωτικών δελτίων/newsletter της εταιρίας μας, από την οποία μπορείτε να διαγραφείτε οποτεδήποτε επιθυμείτε.
13.5. Επιπλέον, σε περίπτωση νόμιμης διάταξης, υπηρεσιακής εντολής ή επίσημης προκαταρκτικής εξέτασης, το fantastick.gr έχει το δικαίωμα άνευ ετέρου να θέσει τα σχετικά στοιχεία στη διάθεση της αντίστοιχης υπηρεσίας. Καθώς η διαβίβαση δεδομένων δεν επιτρέπεται βάσει νόμου, το μέλος συναινεί στη διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων σε διωκτικές και εποπτικές αρχές για την απαραίτητη προστασία από κινδύνους για την κρατική και δημόσια ασφάλεια καθώς και για τη δίωξη εγκληματικών πράξεων.

14. Cookies:
Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία (text files) που παρέχουν πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο και το χρόνο που ένας χρήστης επισκέφτηκε τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Η χρήση της τεχνολογίας των cookies είναι απαραίτητη για να έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες του ιστότοπου, ωστόσο δεν κάνουμε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύονται σε αυτά. Περαιτέρω, χρησιμοποιούμε first party functionality (customized) cookies που μας επιτρέπουν να λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του καλαθιού των χρηστών, ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία του για μελλοντική ολοκλήρωση της παραγγελίας. Οι εν λόγω πληροφορίες αποθηκεύονται για 24 ώρες (session cookies) και δεν διαβιβάζονται σε τρίτα μέρη.
H χρήση της τεχνολογίας αυτής είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα «cookies» δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών, ούτε στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.

15. Απαλλαγή:
15.1. Συμφωνείτε να υπερασπίζεστε, αποζημιώνετε, και να κρατάτε ανέπαφο το δικτυακό τόπο και τη διαχειρίστρια εταιρία του από αξιώσεις, απώλειες, φθορές, πρόστιμα, ποινές, έξοδα, και ευθύνες (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, αμοιβές δικηγόρων) σε συνδυασμό με ή προκύπτοντας από δική σας: (α) παραβίαση ή αθέτηση οποιουδήποτε Όρου Χρήσης ή νόμου, είτε αναφέρεται εδώ είτε όχι, ή (β) παραβίαση δικαιωμάτων τρίτου προσώπου. Όταν άλλοι χρήστες ή τρίτα πρόσωπα εγείρουν αξιώσεις κατά της εταιρίας λόγω παραβίασης των δικαιωμάτων τους λόγω χρήσης της ιστοσελίδας από χρήστη, ο εν λόγω χρήστης απαλλάσσει τη fantastick από όλες τις αξιώσεις και αναλαμβάνει τα έξοδα της νομικής υπεράσπισης της fantastick (συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών και δικηγορικών εξόδων). Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας του ιστότοπου για οποιονδήποτε λόγο.
15.2. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι οποιοδήποτε έργο αποστείλετε σε εμάς για την κατασκευή customized προϊόντος είναι αυθεντικό και ανήκει είτε σε εσάς είτε έχετε λάβει την άδεια χρήσης για να χρησιμοποιήσετε αυτό για την κατασκευή των συγκεκριμένων προϊόντων. Επίσης τα έργα που μας αποστέλλετε δεν θα πρέπει να είναι καθοιονδήποτε τρόπο παράνομα, ανήθικα, προσβλητικά, αντίθετα στα χρηστά ήθη κλπ. Σε κάθε περίπτωση αναλαμβάνετε να καλύψετε κάθε ζημία μας (συμπεριλαμβανομένων και δικαστικών και άλλων εξόδων) που θα υποστούμε από την παραβίαση των παρόντων όρων.

16. Αποποίηση ευθύνης:
16.1. Η χρήση του ιστότοπου γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Η εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο του τεχνολογικού ελέγχου που πραγματοποιεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε το περιεχόμενο και οι συναλλαγές στον δικτυακό τόπο να πραγματοποιούνται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή και να διατηρείται το υψηλό επίπεδο ασφαλείας που διαθέτει. Η fantastick δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί από επίθεση που αφορά ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει το υλικό σας, το λογισμικό σας, τα δεδομένα σας ή άλλο ιδιοκτησιακό υλικό λόγω της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας.
16.2 Ο δικτυακός τόπος παρέχεται «ως έχει» και το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας παρέχεται χωρίς εγγυήσεις Το fantastick δεν ευθύνεται για λανθασμένο ή μη έγκυρο περιεχόμενο που αναρτάται στον δικτυακό τόπο ή σε σχέση με τα προϊόντα, το Λογισμικό, είτε ευθύνονται χρήστες του δικτυακού τόπου ή κάποιος εξοπλισμός ή προγραμματισμός που συνδέεται ή χρησιμοποιείται από τον δικτυακό τόπο. Επίσης, με την επιφύλαξη αναγκαστικού χαρακτήρα διατάξεων, αποκλείεται ρητά η ευθύνη της fantastick για άμεση ζημία λόγω ελαφράς αμέλειας ανεξαρτήτως νομικού λόγου, για έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες, διαφυγόντα κέρδη – ανεξαρτήτως λόγου.

17. Όροι σύμβασης:
Αν κάποιοι μεμονωμένοι όροι των όρων χρήσης καταστούν μερικώς ή ολικώς άκυροι ή μη εφαρμοστέοι, η ισχύς ή/και η εγκυρότητα των υπολοίπων όρων ή μέρους των υπολοίπων όρων δεν επηρεάζεται, οι οποίοι εξακολουθούν να ισχύουν και να δεσμεύουν τα μέρη. Τυχόν καθυστέρηση άσκησης οποιουδήποτε δικαιώματος δεν επιφέρει αποδυνάμωσή του, ούτε λογίζεται ως παραίτηση από αυτό, το οποίο και δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε από τα μέρη.

18. Εφαρμοστέο δίκαιο και δικαιοδοσία:
Οι παρόντες όροι διέπονται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους. Το www.fantastick.gr δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο σε αυτόν τον δικτυακό τόπο είναι κατάλληλο για χρήση ή προσβάσιμο εκτός Ελλάδος και η πρόσβαση σε αυτό από περιοχές όπου το περιεχόμενο αυτό θεωρείται παράνομο ή απαγορεύεται, είναι παράνομη και απαγορευμένη. Διαφορές που τυχόν ανακύψουν μεταξύ εσάς αφενός και της fantastick αφετέρου, υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας, στην Ελλάδα.

Close
Το όνομα δεν πρέπει να είναι κενό.
Το επώνυμο δεν μπορεί να έιναι κενό

Thers was an error with your email.
Ο κωδικός πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 8 χαρακτήρες
Password confirmation failed.
Το όνομα χρήστη δεν πρέπει να είναι κενό

Πατώντας εγγραφή δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους Όρους χρήσης

User with this email or username already exist! Please try again.