Ιδιωτικό συμφωνητικό με καλλιτέχνες

Γενικά:
Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τους Όρους Χρήσης («Όροι Χρήσης») του δικτυακού τόπου www.fantastick.gr (στο εξής αναφερόμενος και ως fantastick ή το «e-shop»). Με μόνη την περιήγησή σας στον ιστότοπο της fantastick, δημιουργείτε μια νομική συμφωνία μεταξύ υμών – ως καλλιτέχνες/δημιουργοί – στο εξής συνολικά ο «Δημιουργός» «Δημιουργοί» ή «εσείς») – και της Εταιρίας Fantastick P.C., που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, οδός Πελασγίας 103, με Α.Φ.Μ. 800652121, ΔΟΥ Α΄ Περιστερίου (στο εξής αναφερόμενη και ως «fantastick.gr», «fantastick», «Εταιρεία», «εμείς»). Η πρόσβασή σας στο δικτυακό τόπο, η ανάρτηση προϊόντων καθώς και η διενέργεια παντός είδους συναλλαγών με την εταιρία μας, υπόκεινται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Κάνοντας πλοήγηση ή χρήση της ιστοσελίδας, με την εγγραφή σας ως Μέλος στην Ιστοσελίδα μας ή/και προβαίνοντας σε συναλλαγές με εμάς, αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα όλους τους τρέχοντες Όρους και τη νομική δέσμευσή σας από αυτούς, καθώς και τις κατά καιρούς ενημερώσεις τους, οι οποίες διέπουν την μεταξύ μας σχέση. Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπουν κάθε χρήση ή συναλλαγή με το fantastick.gr. Σε περίπτωση διαφωνίας σας ή επιφύλαξής σας για μέρος ή το για σύνολο των παρόντων όρων καλείστε να μην επισκέπτεστε/συναλλάσσεστε με τον παρόντα δικτυακό τόπο, άλλως η αποδοχή όλων των όρων από εσάς είναι ανεπιφύλακτη.

1.1. Οι Όροι Xρήσης μπορεί να τροποποιηθούν οποτεδήποτε (περιλαμβάνοντας τη μεταφορά, αφαίρεση ή πρόσθεση στοιχείων που αφορούν την δική σας ανάρτηση σχεδίων/χρήση). Άρα σας συνιστούμε να επισκέπτεστε τακτικά τους Όρους Χρήσης για να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές. Η fantastick διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ανανεώσει ή αναβαθμίσει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίησή σας όλως ενδεικτικά: α) μέρος ή το σύνολο των παρόντων Όρων Χρήσης, β) μέρος ή το σύνολο των προϊόντων, γ) μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου, της εξωτερικής εμφάνισης, της δομής, της σύνθεσης και των τεχνικών του προδιαγραφών του δικτυακού τόπου, καθώς επίσης και να περιορίζεται η πρόσβαση σε ολόκληρη την ιστοσελίδα ή σε μέρος αυτής. Επίσης, διατηρούμε το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση να ματαιώσουμε, να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε την λειτουργία του e-shop και της ιστοσελίδας εν γένει. Σε περίπτωση μονομερούς τροποποίησης των παρόντων όρων από εμάς, θα σας ενημερώνουμε με e-mail στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας έχετε γνωστοποιήσει. Σε περίπτωση που δεν εκφράσετε τυχόν αντίρρησή σας εντός 1 εργάσιμης ημέρας από τη λήψη του e-mail τότε θα ισχύουν αυτομάτως και για το μέλλον οι νέοι όροι χρήσης.

1.2. Απαραίτητη προϋπόθεση για να προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια μέσω της ιστοσελίδας είναι να εγγραφείτε ως Μέλος σε αυτή συμπληρώνοντας τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική φόρμα για τους Δημιουργούς στο fantastick.gr, ήτοι Όνομα, Επίθετο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο και προαιρετικά φαξ, ΑΦΜ, ΔΟΥ, έδρα σας καθώς και αριθμό τραπεζικού σας λογαριασμού. Σε περίπτωση που εκπροσωπείτε κάποιο νομικό πρόσωπο την επωνυμία της εταιρείας σας και στοιχείο ταυτοποίησης εταιρείας το ΑΦΜ, τη ΔΟΥ, το επάγγελμα, την Διεύθυνση της Εταιρείας, την Πόλη, το ΤΚ, την χώρα και την περιοχή καθώς και αριθμό τραπεζικού λογαριασμού του νομικού προσώπου. Όσα από αυτά τα στοιχεία αποτελούν προσωπικά δεδομένα του φυσικού προσώπου συλλέγονται αποκλειστικά από εσάς και μόνον στο πλαίσιο της διενέργειας συναλλαγών σας με την Εταιρεία μας για την ολοκλήρωση της μεταξύ μας συναλλαγής, την καταβολή της προμήθειά σας κλπ. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την Εταιρεία μας είναι τα απολύτως συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από αυτά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των συναλλαγών.

1.3. Απαραίτητο στοιχείο για την πρόσβασή σας στον λογαριασμό σας στην ιστοσελίδα μας, μετά την εγγραφή σας ως Μέλους, αποτελεί επίσης και η χρήση από εσάς των μυστικών πληροφοριών σύνδεσης στον λογαριασμό σας (κωδικός σύνδεσης) που θα πρέπει να ορίσετε κατά την εγγραφή σας. Ο κωδικός αυτός ταυτοποιεί εσάς μοναδικά έναντι της Εταιρείας μας. Για τον λόγο αυτό οφείλετε να διαφυλάσσετε τον κωδικό αυτόν και να τον διατηρείτε ασφαλή καθώς και να ενημερώσετε την Εταιρεία μας αμέσως εγγράφως σε περίπτωση που τυχόν αυτός διαρρεύσει, κλαπεί ή χαθεί, άλλως η Εταιρεία ευλόγως θεωρεί ότι κάθε πράξη ή παράλειψη που διενεργείτε στον λογαριασμό σας με την χρήση των κωδικών σας διενεργείτε από εσάς.

1.4. Τα στοιχεία που παρέχετε στην Εταιρεία μας είναι απαραίτητα προκειμένου να επικοινωνήσουμε μαζί σας για την εκτέλεση των υποχρεώσεών μας απέναντί σας καθώς και για την ορθή απόδοση της συμφωνηθείσας προμήθειας μεταξύ μας για τις παραγγελίες που έχουν εκτελεστεί υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στους παρόντες όρους. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει να μας γνωστοποιήσετε στοιχεία τα οποία είναι απολύτως ορθά, ακριβή και επικαιροποιημένα. Με την καταχώριση των στοιχείων αυτών στον λογαριασμό σας, δηλώνετε υπεύθυνα ότι τα στοιχεία αυτά είναι ορθά. Επίσης δηλώνετε υπεύθυνα βάσει των όρων του άρθρου 105 του ν.1599/1986 ότι έχετε την νόμιμη εξουσιοδότηση από το τυχόν νομικό πρόσωπο που εκπροσωπείτε να διενεργείτε όλες τις πράξεις ή/και παραλείψεις στο λογαριασμό σας καθώς και να αποστέλλετε τις παραγγελίες και να συνάπτετε τις συμβάσεις αγοραπωλησίας απολύτως δεσμευτικές. Ιδίως ως προς τον τραπεζικό λογαριασμό που μας γνωστοποιείτε δηλώνετε ότι είστε δικαιούχος ή συνδικαιούχος αυτού. Σε κάθε περίπτωση αναγνωρίζετε ότι ακόμη και αν ο λογαριασμός που μας γνωστοποιήσατε ανήκει σε τρίτο/ους, κάθε καταβολή που γίνεται σε αυτόν από εμάς αποτελεί πλήρη εκπλήρωση και εξόφληση των υποχρεώσεών μας απέναντί σας. Η Εταιρεία μας δεν δύναται να προβεί σε καμία περαιτέρω ταυτοποίηση των δεδομένων που δηλώνονται από τον Δημιουργό, ει μη μόνον βασίζεται ως καλόπιστη τρίτη στις ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις αυτού που δεσμεύουν τον ίδιον προσωπικά ή/και το νομικό πρόσωπο που τυχόν εκπροσωπεί απολύτως. Υπογραμμίζεται ότι έκαστος Δημιουργός φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την ακρίβεια, αλήθεια και επικαιροποίηση των δεδομένων που δηλώνει.

1.5. Σε περίπτωση μεταγενέστερης αλλαγής οποιουδήποτε στοιχείου ή αλλαγής του εκπροσώπου με τον οποίο θα πρέπει εμείς να επικοινωνούμε σχετικά με τις παραγγελίες σας θα πρέπει να μας ενημερώσετε εγγράφως άμεσα. Σε περίπτωση που οι συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις της Εταιρείας μας οι οποίες υλοποιούνται με την χρήση των δηλωθέντων σε εμάς στοιχείων σας δεν εκπληρωθούν εγκαίρως και προσηκόντως εξαιτίας της χρήσης λανθασμένων ή μη επικαιροποιημένων προσωπικών στοιχείων τα οποία δηλώσατε εσείς, η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη. Ειδικότερα, κάθε τυχόν ενημέρωση που θα πραγματοποιείται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που θα μας έχετε γνωστοποιήσει κατά την δημιουργία λογαριασμού (λ.χ. για θέματα που αφορούν στην πληρωμή σας, για θέματα που αφορούν στην μεταξύ μας συνεργασία κλπ) θα θεωρείται ως έγκυρη έστω και αν δεν παραδίδεται σε εσάς εξαιτίας σφάλματος στα αναγραφόμενα από εσάς στοιχεία ή/και λόγω τεχνικής ή άλλης βλάβης στον διακομιστή σας, ή/και στο τηλέφωνό σας, ή/και στον τηλεπικοινωνιακό σας πάροχο, ή/και λόγω αλλαγής των στοιχείων σας ή του εκπροσώπου σας (εφόσον δεν μας έχετε ενημερώσει εγκαίρως σχετικά).

1.6. Η λύση της ιδιότητας του μέλους είναι δυνατή οποτεδήποτε θελήσει το ίδιο το μέλος με την αποστολή, βάσει της διαδικασίας που περιγράφεται στο άρθρο, απλού e-mail προς το hello@fantastick.gr. Στην περίπτωση αυτή θα διαγράψουμε το σύνολο των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στον λογαριασμό σας (εκτός από όσα είναι απαραίτητα για σκοπούς τιμολόγησης ή εκπλήρωσης φορολογικών ή άλλον νομίμων υποχρεώσεων μας καθώς και ολοκλήρωσης τυχόν εκκρεμών παραγγελιών από τους πελάτες μας που έγιναν πριν την διακοπή της ιδιότητας του μέλους καθώς και των προσωπικών του στοιχείων).

1.7. Το fantastick.gr δικαιούται να αρνηθεί την αίτηση ενός μέλους ή/και την συνεργασία με την Εταιρία από οποιοδήποτε πρόσωπο, να αποκλείσει προσωρινά ή μόνιμα κάποιον Δημιουργό οποτεδήποτε αναιτιολόγητα ή/και για λόγους νομιμότητας (π.χ. λόγω παραβίασης των παρόντων όρων ή εν γένει διενέργειας οποιασδήποτε παράνομης πράξης ή παράλειψης). Εξυπακούεται ότι το μέλος αυτό απαγορεύεται να γίνει μέλος ξανά του fantastick.gr ή να συναλλαγεί μαζί μας με τα ίδια ή άλλα στοιχεία εκτός και αν συμφωνήσουμε ρητώς προς τούτο. Προς τον σκοπό αυτό το μέλος συναινεί το fantastick.gr να διατηρεί τα προσωπικά του στοιχεία στο σύστημά του προκειμένου να είναι σε θέση να ταυτοποιήσει τυχόν μεταγενέστερη προσπάθεια εγγραφής του.

2. Ο Δημιουργός δηλώνει ρητώς ότι τυγχάνει κύριος, νομέας και κάτοχος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΚ άρθρα 57 επ. «περί προσωπικότητας» και τους ισχύοντες νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και κατοχύρωσης των απορρεόντων εξ΄ αυτής πνευματικών δικαιωμάτων των Σχεδίων που έχει ήδη αναρτήσει ή/και πρόκειται να αναρτήσει στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (στο εξής Σχέδιο).

3.1. Ο Δημιουργός εγγυάται και υπόσχεται:
α) το Σχέδιο που αναρτά στην ιστοσελίδα της Εταιρείας δεν θίγει κανένα νόμο της ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς έννομης τάξης,
β) το Σχέδιο, ιδίως, δεν θίγει πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή δικαιώματα οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή οντότητας και είναι ελεύθερο από κάθε βάρος, χρέος, μεσεγγύηση, κατάσχεση, ενεχύραση, κληρονομικό δικαίωμα. Ο Δημιουργός μπορεί να δημοσιεύει κάθε είδους περιεχόμενο στην ιστοσελίδα του fantastick.gr, το οποίο έχει δημιουργήσει ο ίδιος ή για τη χρήση του έχει συμφωνήσει ή έχει πάρει ειδική άδεια προς τούτο από τον δικαιούχο. Σε κάθε περίπτωση ο Δημιουργός φέρει ο ίδιος την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τη νομιμότητα και το περιεχόμενο των αναρτημένων Σχεδίων του.
γ) κάθε Δημιουργός δηλώνει και εγγυάται ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο υποβάλλεται από αυτόν είναι πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα του ιδίου, ότι ο ίδιος είναι κάτοχος όλων των πνευματικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων χρήσης και εκμετάλλευσης επί του Σχεδίου ή σε περίπτωση που το Σχέδιο είναι έργο τρίτου προσώπου ότι ασκεί νομίμως κατ’ αποκλειστικότητα τις εξουσίες που απορρέουν από το περιουσιακό δικαίωμα και οι οποίες του έχουν μεταβιβασθεί/παραχωρηθεί βάσει σύμβασης μεταβίβασης περιουσιακών δικαιωμάτων ή σύμβασης ή άδειας εκμετάλλευσης.
δ) το Σχέδιο που κάποιος Δημιουργός αναρτά στον ιστότοπο της Εταιρείας δεν θα πρέπει να θίγει τρίτους ή με οποιοδήποτε τρόπο να προσβάλλει τα δικαιώματά τους όπως ενδεικτικά την προσωπικότητά τους, την τιμή, την υπόληψη, τα προσωπικά δεδομένα τους κλπ, ούτε να περιλαμβάνει χυδαίο, άσεμνο, συκοφαντικό, περιέχον μίσος ή απειλή, σεξουαλικά, φυλετικά, εθνικιστικά, πολιτικά ή θρησκευτικά προσανατολισμένο, ενοχλητικό, προσβλητικό περιεχόμενο για την τιμή κάποιου προσώπου, δυσφημιστικό, υποτιμητικό, βλαπτικό της φήμης προσώπου, ρατσιστικό περιεχόμενο κλπ.
ε) το Σχέδιο που ο Δημιουργός δημοσιεύει στον ιστότοπο απαγορεύεται:
– να περιλαμβάνει οποιοδήποτε είδος διαφήμισης,
– να είναι δυσφημιστικό, προσβλητικό, άσεμνο, βλάσφημο ή προσβλητικό ή
– να απειλεί, παρενοχλεί ή που προωθεί το ρατσισμό, τη μισαλλοδοξία και το μίσος κάθε είδους ενάντια σε οποιαδήποτε ομάδα ή άτομο ή
– να προωθεί ή ενθαρρύνει τη βία εναντίον ενός ατόμου ή τη βλάβη ή καταστροφή της περιουσίας ή
– να είναι παράνομο ή προωθεί παράνομες δραστηριότητες ή
– να προωθεί παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη αντιγραφή του προστατευόμενου έργου άλλου προσώπου ή παρέχει συνδέσμους ή πληροφορίες για την παράκαμψη των μέτρων ασφάλειας ή
– να δημοσιεύονται στοιχεία που παραβιάζουν την ιδιωτικότητα άλλων προσώπων.

3.2. Η Εταιρεία δεν δύναται (ούτε και υποχρεούται) να προβεί σε έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων και βασίζεται αποκλειστικά στις ως άνω δηλώσεις του Δημιουργού για την νομιμότητα των Σχεδίων του. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε τρίτος στραφεί κατά της Εταιρείας για οποιαδήποτε παράνομη πράξη ή παράλειψη του Δημιουργού αναφορικά με τα Σχέδιά του που υποβάλλει προς το fantastick.gr ο Δημιουργός οφείλει να καλύψει πλήρως την Εταιρεία για οποιαδήποτε ζημία της (συμπεριλαμβανομένων και των νομικών εξόδων) από τα ανωτέρω, η δε Εταιρεία δικαιούται να προσεπικαλέσει τον Δημιουργό ως δικονομικό εγγυητή σε οποιαδήποτε δίκη τυχόν ανοιχθεί εναντίον της.

4. Ο Δημιουργός δηλώνει ότι δεν έχει τεθεί ούτε έχει υποβληθεί σε βάρος του αίτηση πτώχευσης, αναγκαστικής διαχείρισης ή εκκαθάρισης και ότι δεν υπάρχει ούτε πιθανολογείται η ύπαρξη οποιουδήποτε περιστατικού που θέτει σε κίνδυνο την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους παρόντες όρους χρήσης.

5.1. Ο Δημιουργός, μέσω της αποδοχής των παρόντων όρων, παραχωρεί κατ΄ αποκλειστικότητα και έναντι ανταλλάγματος στην Εταιρεία και εκείνη αποδέχεται την παραχώρηση της άδειας εκμετάλλευσης του συνόλου των εξουσιών που απορρέουν από το περιουσιακό δικαίωμα του Δημιουργού επί των Σχεδίων τα οποία ο Δημιουργός αναρτά στο fantastick.gr, τόσο στην ημεδαπή όσο και στην αλλοδαπή. Με την ανάρτηση κάθε φορά ξεχωριστού Σχεδίου ή Σχεδίων και την αποδοχή κάθε φορά των σε ισχύ όρων χρήσης κατά τη διαδικασία ανάρτησης, ο Δημιουργός παραχωρεί κατ’ αποκλειστικότητα ξεχωριστή άδεια εκμετάλλευσης για καθένα από τα Σχέδια που υποβάλλει στην ιστοσελίδα.

5.2. Ο Δημιουργός αναγνωρίζει και δηλώνει ρητώς μέσω της αποδοχής των παρόντων όρων ότι η Εταιρεία θα καθιστά προσιτό το Σχέδιο του Δημιουργού σε χρόνο που εκείνη ορίζει εύλογο κατά την διακριτική της ευχέρεια και απόλυτη κρίση.

5.3. Ο Δημιουργός έχει δικαίωμα να ζητήσει αντί του πραγματικού του ονόματος να χρησιμοποιείται δημοσίως τυχόν ψευδώνυμο που θα έχει ορίσει ο ίδιος. Το ψευδώνυμο που θα επιλέξει ο Δημιουργός δεν πρέπει να είναι παράνομο όπως λ.χ. χυδαίο, υποτιμητικό ή απρεπές με οποιονδήποτε τρόπο ή να παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα τρίτων, ούτε να έχει ως σκοπό την παραπλάνηση ως προς την ταυτότητα ή την ιδιότητα του χρήστη. Επιπλέον, το ψευδώνυμο ή το όνομα Δημιουργού δεν πρέπει να περιέχει ενδείξεις για διευθύνσεις e-mail ή διαδικτύου, προσωπικά στοιχεία επαφής/επικοινωνίας με τον Δημιουργό ή να βλάπτει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) να προβάλλει με διαφημιστικές ή άλλες καταχωρήσεις τη συνεργασία της με συγκεκριμένο Δημιουργό (κατά την απόλυτη ελεύθερη κρίση και βούλησή της) καθώς και να αναφέρει συγκεκριμένα στοιχεία για συγκεκριμένο έργο του Δημιουργού.

5.4. Ρητώς συμφωνείται και ο Δημιουργός συναινεί ρητώς μέσω της αποδοχής των παρόντων όρων ότι η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να επιφέρει οποιουδήποτε είδους τροποποιήσεις, προσθήκες, παραμορφώσεις, περικοπές και κάθε είδους αλλαγές στα Σχέδια (όπως αλλαγή μεγεθών, αλλαγή χρωμάτων των Σχεδίων, κλπ) κατά την απόλυτη κρίση της, προς εξυπηρέτηση των πελατών της, χωρίς προηγούμενη άδεια ή ενημέρωση ή επιπλέον αμοιβή του Δημιουργού.

6. Η άδεια εκμετάλλευσης των Σχεδίων εκ μέρους της Εταιρείας θα είναι αορίστου χρονικής διάρκειας και δύναται να λήξει οποτεδήποτε με απλή απευθυντέα δήλωση είτε της Εταιρείας προς τον Δημιουργό στο e-mail που δήλωσε κατά την εγγραφή του στο fantastick.gr είτε του Δημιουργού προς την Εταιρεία στο e-mail hello@fantastick.gr και θα επιφέρει τα αποτελέσματά της με τη λήψη του σχετικού e-mail και μόνον για το μέλλον. Προσοχή η δήλωσή σας αυτή (όπως και κάθε άλλη επικοινωνία σας με την Εταιρεία) θα πρέπει να αποσταλεί προς την Εταιρεία μας από το e-mail το οποίο έχετε δηλώσει σε αυτή ως e-mail επικοινωνίας σας με την Εταιρεία, άλλως η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην αναγνωρίζει οποιαδήποτε άλλη επικοινωνία γίνεται για λογαριασμό σας από διαφορετικό e-mail. Ρητώς διευκρινίζεται ότι τυχόν παραγγελίες για σχέδιο/α του Δημιουργού που έχουν ήδη γίνει πριν από την λήψη της δήλωσης από πελάτες της Εταιρείας θα εκτελεστούν κανονικά από την Εταιρεία ο δε Δημιουργός θα λάβει την προμήθειά του κατά το χρόνο και σύμφωνα με τους όρους που έχουν συμφωνηθεί στους παρόντες όρους.

7. Ουδεμία αξίωση εκ μέρους του Δημιουργού και έναντι της Εταιρείας υφίσταται για την εγγραφή, την ανάρτηση Σχεδίων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας fantastick.gr. Tο fantastick.gr δύναται ανά πάσα στιγμή αναιτιολογήτως να απορρίψει εγγραφή Δημιουργού, να αποκλείσει την ανάρτηση Σχεδίου/ων και να απαγορεύσει την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας από εκείνον. Το fantastick.gr δεν εγγυάται ούτε υπόσχεται ότι θα υπάρξει βέβαιη πώληση ενός έργου – Σχεδίου και κατ’ επέκταση ότι ο καλλιτέχνης θα αποκομίσει κέρδος/αμοιβή από την χρήση της ιστοσελίδας και την ανάρτηση των Σχεδίων σε αυτή. Σε καμία περίπτωση πελάτης της Εταιρείας που έχει αγοράσει αυτοκόλλητο με Σχέδιο του Δημιουργού δεν θεωρείται πελάτης του Δημιουργού. Όλοι οι πελάτες είναι και παραμένουν πελατολόγιο της Εταιρείας.

8.1 Η αμοιβή του Δημιουργού για την άδεια εκμετάλλευσης των Σχεδίων κατά τα ανωτέρω, ορίζεται ως ακολούθως: κάθε φορά που θα πραγματοποιείται πώληση Σχεδίου του Δημιουργού μέσω της ιστοσελίδας της Εταιρείας, ο Δημιουργός θα δικαιούται ποσοστό ανερχόμενο σε 5 % επί της καθαρής αξίας πώλησης (χωρίς τον ΦΠΑ) του Σχεδίου.

8.2. Η αμοιβή του Δημιουργού θεωρείται από τα μέρη εύλογη, δίκαιη και πλήρως ανταποκρινόμενη στην φύση της παροχής, ιδίως στο μέτρο που εξαρτάται από την εμπορική προώθηση και εκμετάλλευση των Σχεδίων στην αλλοδαπή και ημεδαπή, γεγονός για το οποίο σημαντική θα είναι και η υλική και ηθική συνεισφορά της Εταιρείας, (κεφάλαια, τεχνολογικός εξοπλισμός, ανθρώπινο δυναμικό, τεχνογνωσία, επικοινωνιακή πολιτική, επενδυτικό ρίσκο κλπ). Σε κάθε περίπτωση ο Δημιουργός παραιτείται από το δικαίωμα του να αξιώσει αμοιβή από την Εταιρεία πριν την πώληση Σχεδίου ή πριν την παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας υπαναχώρησης ή της προθεσμίας επιστροφής του Σχεδίου από τον αγοραστή. Σε κάθε περίπτωση, ο Δημιουργός αναγνωρίζει ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαμορφώνει ελεύθερα την τιμολογιακή της πολιτική, να τροποποιεί τις αναγραφόμενες στην ιστοσελίδα τιμές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του Δημιουργού.

8.3. Η τιμή πώλησης των σχεδίων αλλά και η αμοιβή του Δημιουργού θα προσδιορίζεται από την Εταιρεία κατά την ελεύθερη κρίση της και κατ’ εκτίμηση ποικίλων παραγόντων όπως για παράδειγμα η πολυπλοκότητα του Σχεδίου. Η Εταιρεία θα καταχωρεί στο αυτοματοποιημένο ERP σύστημά της κάθε παραγγελία που θα γίνεται από πελάτη της για συγκεκριμένο σχέδιο του Δημιουργού η οποία θα έχει αποπληρωθεί κανονικά από τον πελάτη. Ρητώς διευκρινίζεται ότι για τα standard προϊόντα εφόσον ο πελάτης ασκήσει το νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησής του και η εταιρεία επιστρέψει τα χρήματα στον πελάτη, τότε ο Δημιουργός δεν θα δικαιούται καμία προμήθεια, τυχόν δε ποσό που έχει ήδη καταβληθεί σε αυτόν θα πρέπει να επιστραφεί ή θα συμψηφίζεται μονομερώς από την Εταιρεία με επόμενη πληρωμή του Δημιουργού.

8.4. Ο Δημιουργός θα ενημερώνεται για την πορεία των πωλήσεων των Σχεδίων του μέσα από τον λογαριασμό του. Η τελική όμως εκκαθάριση των πληρωμών του θα γίνονται αποκλειστικά και μόνον με βάση τις λογιστικές εγγραφές της Εταιρείας, τις οποίες ο Δημιουργός αναγνωρίζει ως αληθινές και αποδεικνύουσες τις πραγματικές πωλήσεις της Εταιρείας και παραιτείται ρητώς από το δικαίωμα αμφισβήτησης ή προσβολής τους. Η αποπληρωμή του Δημιουργού θα γίνεται με κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει (υπό τους όρους του άρθρου 1.4. ανωτέρω) εντός τριμήνου από την αποπληρωμή από τον πελάτη της παραγγελίας που περιλαμβάνει το Σχέδιο του Δημιουργού.

9. Γίνεται αμοιβαία δεκτό ότι ο Δημιουργός, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να μεταβιβάσει, επιβαρύνει, εκχωρήσει τα Σχέδια ή με οποιονδήποτε τρόπο παραχωρήσει τη χρήση ή την εκμετάλλευσή τους σε τρίτο πρόσωπο.

10. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παραχωρήσει τα εκ της παρούσας σύμβασης απορρέοντα δικαιώματα επί των Σχεδίων σε τρίτους ή σε θυγατρικές/συνδεδεμένες εταιρείες της. Η σχέση μεταξύ Εταιρείας και Δημιουργού δεν δύναται σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ως σύμβαση διανομής ή αντιπροσώπευση ή παροχής μισθωτής υπηρεσίας/εργασίας. Κάθε μέρος διατηρεί την πλήρη αυτοτέλειά του, ο δε Δημιουργός δεν δύναται να αναλαμβάνει οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση έναντι της Εταιρείας. Ο Δημιουργός οφείλει να κόβει νόμιμο παραστατικό για την είσπραξη της προμήθειάς του από την Εταιρεία και να τηρεί όλες εκ του νόμου προβλεπόμενες ρυθμίσεις για τις φορολογικές και λογιστικές του υποχρεώσεις με την συμβουλή λογιστή/φοροτεχνικού της επιλογής του. Η Εταιρεία ουδεμία σχέση έχει και ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε παραβίαση φορολογικών υποχρεώσεων από τον Δημιουργό.

11.1. Με την είσοδο ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου, δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε άνω των δεκαοχτώ (18) ετών και ότι έχετε δυνατότητα για δικαιοπραξία.

11.2. Η σύνδεσή σας με τον δικτυακό τόπο γίνεται με δικά σας μέσα και δια μέσου επιλεγμένων από εσάς εταιριών και παρόχων. Δεν επιτρέπεται κατάχρηση αυτής της ιστοσελίδας, ή παρακώλυση ή η με οποιονδήποτε τρόπο παρενόχληση της λειτουργίας της ιστοσελίδας, καθώς και η αντικατάσταση ή μεταβολή του περιεχομένου της. Δεν πρέπει να διαπράττετε ή ενθαρρύνετε αξιόποινες πράξεις, να μεταδίδετε ή διανέμετε ιούς, δούρειους ίππους, ιούς τύπου worm, λογικές βόμβες ή να αναρτάτε οποιοδήποτε άλλο κακόβουλο ή τεχνολογικά επιβλαβές υλικό και γενικά δεν επιτρέπονται ενέργειες που μπορεί να οδηγήσουν σε μη αποδεκτή ή εκτεταμένη επιβάρυνση της υποδομής ή της λειτουργίας της ιστοσελίδας. Επίσης απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε άλλο τρόπο συκοφαντικό, προσβλητικό ή άσεμνο. Επιπρόσθετα, δεν πρέπει να καταστρέφετε δεδομένα, να αποστέλλετε αυτόκλητο διαφημιστικό ή προωθητικό υλικό (spam) ή να προσπαθείτε να επηρεάσετε την επίδοση ή λειτουργικότητα οποιωνδήποτε χαρακτηριστικών της ιστοσελίδας ή χαρακτηριστικών στα οποία αποκτήσατε πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας. Απαγορεύεται να δημιουργείτε σύνδεση που να υπονοεί οποιουδήποτε είδους σχέση με εμάς, ή έγκριση ή υποστήριξη από εμάς εκεί όπου δεν υπάρχει, χωρίς προηγούμενη άδεια από εμάς.

11.3. Η Εταιρεία μας δια μέσου των συνεργατών της λαμβάνει εύλογα μέτρα για την διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του e-shop και εν γένει της ιστοσελίδας της. Δεν ευθυνόμαστε όμως σε περίπτωση διακοπής της πρόσβασης σας στην ιστοσελίδα μας ή της συναλλαγής σας με αυτή για λόγους που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής μας, καθώς και για λόγους που οφείλονται σε τεχνική ή άλλη αδυναμία του δικτύου ή σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε τυχαία ή τυχηρά γεγονότα.

12. Οι υπερσύνδεσμοι (links) προς κάποιον άλλο δικτυακό τόπο σε αυτόν τον δικτυακό τόπο παρέχονται μόνο για τη δική σας διευκόλυνση και πληροφόρηση. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτούς τους συνδέσμους, θα αποχωρήσετε από τον δικτυακό τόπο του www.fantastick.gr. Δεν επανεξετάζουμε τους δικτυακούς τόπους τρίτων προσώπων και δεν τους ελέγχουμε, ούτε φέρουμε ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενό τους ή οποιοδήποτε αποτέλεσμα μπορεί να προκληθεί από τη χρήση τους. Επομένως, το www.fantastick.gr δεν εσωκλείει ή αναπαριστά με οποιονδήποτε τρόπο, οποιαδήποτε πληροφορία, λογισμικό ή οποιαδήποτε προϊόντα ή υλικό βρίσκονται σε αυτούς τους δικτυακούς τόπους. Εάν αποφασίσετε να εισέλθετε σε οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο, σύνδεσμος του οποίου μπορεί να βρίσκεται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο, το κάνετε αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

13. Το fantastick.gr δεν φέρει την ευθύνη για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας, για την διακοπή μεμονωμένων ή όλων των λειτουργιών της ή για δυσλειτουργία της. Η ιστοσελίδα μπορεί προσωρινά να μην είναι διαθέσιμη μερικώς ή ολικώς, λόγω εργασιών συντήρησης ή άλλων λόγων, χωρίς ο Δημιουργός να μπορεί να εγείρει αξιώσεις κατά της εταιρίας.

14.1. Το fantastick.gr συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα που είναι συναφή και πρόσφορα προς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας προς εσάς από την ιστοσελίδα μας. Συγκεκριμένα τα δεδομένα που συλλέγουμε είναι τα εξής: α) (εφόσον εγγραφείτε ως μέλος της ιστοσελίδας μας) τα δεδομένα που μας παρέχετε κατά την εγγραφή σας, ήτοι ονοματεπώνυμο, φύλο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), όνομα μέλους, κωδικό μέλους, καθώς και διεύθυνση αποστολής β) δεδομένα επικοινωνιών όπως λ.χ. διεύθυνση IP τα οποία είναι τεχνικώς απαραίτητα για την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας ή/και για την διενέργεια αγορών και γ) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για την επικοινωνία μαζί σας στο πλαίσιο της συνεργασίας μας. Τα ανωτέρω υπό α) και γ) δεδομένα καταχωρούνται σε μιά βάση δεδομένων MySQL μέχρι ο χρήστης να αιτηθεί τη διαγραφή τους και οπωσδήποτε μέχρι να ολοκληρωθούν οι μεταξύ μας υποχρεώσεις στο πλαίσιο της συνεργασίας μας (διατηρούνται μόνον όσα δεδομένα ο νόμος προβλέπει όπως λ.χ. για σκοπούς τιμολόγησης, ολοκλήρωσης της παραγγελίας, λογιστικής διαχείρισης της εταιρίας μας κ.ο.κ.). Ο Δημιουργός φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την αλήθεια, ακρίβεια και επικαιροποίηση των δεδομένων που δηλώνει στην Εταιρεία.

14.2. Ήδη με την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα, την εγγραφή σε αυτή, την ανάρτηση Σχεδίων δίνετε ρητώς σε εμάς τη συγκατάθεσή σας για συλλογή και επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων, την οποία μπορείτε να άρετε οποτεδήποτε με την επιφύλαξη των ανωτέρω. Επίσης συναινείτε στην αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων σας σε περίπτωση εκκρεμούς παραγγελίας ή οικονομικής ή άλλης εκκρεμότητας μεταξύ της εταιρίας μας και εσάς και μέχρι την πλήρη και ολοσχερή τακτοποίησή/ικανοποίησή της.

14.3. Τα δεδομένα σας δεν γνωστοποιούνται σε τρίτα μέρη, παρά μόνο όσα είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση των συναλλαγών και μόνο στους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς φορείς και το Pay Pal και για την οποία γνωστοποίηση συναινείτε ρητά.

14.4. Επίσης, μπορείτε να εγγράφεστε στη λίστα των ενημερωτικών δελτίων/newsletters της εταιρίας μας, από την οποία μπορείτε να διαγραφείτε οποτεδήποτε επιθυμείτε.

14.5. Επιπλέον, σε περίπτωση νόμιμης διάταξης, υπηρεσιακής εντολής ή επίσημης προκαταρκτικής εξέτασης, το fantastick.gr έχει το δικαίωμα άνευ ετέρου να θέσει τα σχετικά στοιχεία στη διάθεση της αντίστοιχης υπηρεσίας. Καθώς η διαβίβαση δεδομένων δεν επιτρέπεται βάσει νόμου, το μέλος συναινεί στη διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων σε διωκτικές και εποπτικές αρχές για την απαραίτητη προστασία από κινδύνους για την κρατική και δημόσια ασφάλεια καθώς και για τη δίωξη εγκληματικών πράξεων.

15. Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία (text files) που παρέχουν πληροφορίες αναφορικά με τον τρόπο και το χρόνο που ένας χρήστης επισκέφτηκε τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Η χρήση της τεχνολογίας των cookies είναι απαραίτητη για να έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες του ιστότοπου, ωστόσο δεν κάνουμε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύονται σε αυτά. Οι εν λόγω πληροφορίες αποθηκεύονται για 24 ώρες (session cookies) και δεν διαβιβάζονται σε τρίτα μέρη. H χρήση της τεχνολογίας αυτής είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα «cookies» δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών, ούτε στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς.

16. Συμφωνείτε να υπερασπίζεστε, αποζημιώνετε, και να κρατάτε ανέπαφο το δικτυακό τόπο και την Εταιρία του από αξιώσεις, απώλειες, φθορές, πρόστιμα, ποινές, έξοδα, και ευθύνες (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, αμοιβές δικηγόρων) σε συνδυασμό με ή που προκύπτουν από δική σας: (α) παραβίαση ή αθέτηση οποιουδήποτε Όρου Χρήσης ή νόμου, είτε αναφέρεται εδώ είτε όχι, ή (β) παραβίαση δικαιωμάτων τρίτου προσώπου. Όταν άλλοι χρήστες ή τρίτα πρόσωπα εγείρουν αξιώσεις κατά της εταιρίας λόγω παραβίασης των δικαιωμάτων τους εξαιτίας ενεργειών ή παραλείψεων του Δημιουργού, ο εν λόγω Δημιουργός απαλλάσσει τη fantastick από όλες τις αξιώσεις και αναλαμβάνει τα έξοδα της νομικής υπεράσπισης της fantastick (συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών και δικηγορικών εξόδων). Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση παύσης της λειτουργίας του ιστότοπου για οποιονδήποτε λόγο.

17.1. Η χρήση του ιστότοπου γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη. Η εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στο πλαίσιο του τεχνολογικού ελέγχου που πραγματοποιεί ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε το περιεχόμενο και οι συναλλαγές στον δικτυακό τόπο να πραγματοποιούνται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή και να διατηρείται το υψηλό επίπεδο ασφαλείας που διαθέτει. Η fantastick δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί από επίθεση που αφορά ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει το υλικό σας, το λογισμικό σας, τα δεδομένα σας ή άλλο ιδιοκτησιακό υλικό λόγω της χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας.

17.2. Ο δικτυακός τόπος παρέχεται «ως έχει» και το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας παρέχεται χωρίς εγγυήσεις. Η fantastick δεν ευθύνεται για λανθασμένο ή μη έγκυρο περιεχόμενο που αναρτάται στον δικτυακό τόπο ή σε σχέση με τα προϊόντα, το Λογισμικό, είτε ευθύνονται χρήστες του δικτυακού τόπου ή κάποιος εξοπλισμός ή προγραμματισμός που συνδέεται ή χρησιμοποιείται από τον δικτυακό τόπο. Επίσης, με την επιφύλαξη αναγκαστικού χαρακτήρα διατάξεων, αποκλείεται ρητά η ευθύνη της fantastick για άμεση ζημία λόγω ελαφράς αμέλειας ανεξαρτήτως νομικού λόγου, για έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες, διαφυγόντα κέρδη – ανεξαρτήτως λόγου. Επίσης η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τον τρόπο χρήσης των αυτοκόλλητων με Σχέδια του Δημιουργού από τον τελικό χρήστη/αγοραστή τους.

18. Αν κάποιοι μεμονωμένοι όροι των όρων χρήσης καταστούν μερικώς ή ολικώς άκυροι ή μη εφαρμοστέοι, η ισχύς ή/και η εγκυρότητα των υπολοίπων όρων ή μέρους των υπολοίπων όρων δεν επηρεάζεται, οι οποίοι εξακολουθούν να ισχύουν και να δεσμεύουν τα μέρη. Τυχόν καθυστέρηση άσκησης οποιουδήποτε δικαιώματος δεν επιφέρει αποδυνάμωσή του, ούτε λογίζεται ως παραίτηση από αυτό, το οποίο και δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε από τα μέρη.

19. Οι παρόντες όροι διέπονται αποκλειστικά από το ελληνικό δίκαιο και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους. Το www.fantastick.gr δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο σε αυτόν τον δικτυακό τόπο είναι κατάλληλο για χρήση ή προσβάσιμο εκτός Ελλάδος και η πρόσβαση σε αυτό από περιοχές όπου το περιεχόμενο αυτό θεωρείται παράνομο ή απαγορεύεται, είναι παράνομη και απαγορευμένη. Διαφορές που τυχόν ανακύψουν μεταξύ εσάς αφενός και του fantastick.gr αφετέρου, υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας, στην Ελλάδα.

Close
Το όνομα δεν πρέπει να είναι κενό.
Το επώνυμο δεν μπορεί να έιναι κενό

Thers was an error with your email.
Ο κωδικός πρέπει να περιέχει τουλάχιστον 8 χαρακτήρες
Password confirmation failed.
Το όνομα χρήστη δεν πρέπει να είναι κενό

Πατώντας εγγραφή δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους Όρους χρήσης

User with this email or username already exist! Please try again.